هميشه برای کسی بخند ، که می دونی به خاطر تو شاد ميشه ... واسه کسی گريه کن که می دونی وقتی غصه داری و اشک می ريزی برای تو اشک می ريزه ، برای کسی غمگين باش که در غمت شريکه ... عاشقه کسی باش که حداقل دوست داشته باشه ...

تو را در دل ، دل را در موقع تپيدن و تپيدن را به خاطر تو دوست دارم ... من غم را در سکوت ، سکوت را در شب ، شب را در بستر و بستر را برای انديشيدن به خاطر تو دوست دارم ... من بهار را به خاطر شکوفه هايش ... زندگی را به خاطر زيبائی اش ... زيبائی اش را به خاطر تو دوست دارم ... من دنيا را به خاطر خدايش ، خدايی که تو را خلق کرد دوست دارم ... 07.gif07.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید